SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS-, TILBUDS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

Ethvert salg fra ANR Maskinværksted (herefter benævnt “Sælger”) sker på nedenstående vilkår, uanset købers afvigende ordre eller accept, medmindre disse vilkår fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Dette gælder uanset betalingsform eller hvordan ordren placeres, f.eks. pr. telefon, fax, brev, e-mail eller over Internet. Sælger forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at afvise en købers bestilling eller ordre.

 

1. PRODUKTINFORMATION

Alle oplysninger og data, herunder tekniske beskrivelser og illustrationer, som findes i Sælgers produktinformationsmateriale, prislister o.lign. er alene bindende for Sælger i det omfang, de skriftligt er bekræftede af Sælger i særskilt henvendelse til køber. Konkrete anvendelseseksempler er uden garanti for funktionsdygtighed og krænkelse af tredjemands eventuelle rettigheder. Bistand med oplysninger om varers egenskaber eller anvendelsesmuligheder er udelukkende en service, som Sælger ikke har noget ansvar for.

 

2. TILBUD, PRIS OG BETALING

Fakturering sker, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Priser er angivet i danske kroner og er eksklusive moms og eventuelle statsafgifter samt eventuelle gebyrer, som til enhver tid fastsættes af Sælger.

For så vidt angår alle tilbud og oplyste priser tages forbehold for ændringer og udsving i indirekte skatter, afgifter, toldsatser, valutakurser samt forhold af tilsvarende art. Dette gælder også efter tilbud og ordre er accepteret. Hvis ikke andet er aftalt, vil betalingsbetingelserne være 15 dage netto, dog har Sælger til enhver tid ret til at lade levering betinge af kontant betaling. Sker betaling ikke rettidig forbeholder sælger sig ret til at opkræve et opkrævningsgebyr på kr. 50,00. Købers betaling af opkrævningsgebyr afskærer ikke Sælger fra at påberåbe sig andre misligholdelses-beføjelser.

 

3. LEVERING

Levering vil ske efter aftale med kunden. Er intet skriftlig aftalt, vil leverancen ske ab fabrik, fra nedenstående adresse.

For levering fra andre lager og værker, samt udlandet, og intet skriftlig er aftalt, vil levering ske ab leverandør.

Forsendelse og leveringsudgifter sker for kundens egen regning og risiko, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Kunden har derfor selv ansvaret for, at det aftalte aflæsningssted er umiddelbart tilgængeligt, samt at aflæsningen kan ske omgående og uden behov for ekstra mandskab eller materielle. Kan leverancen ikke gennemføres, henstår leverancen for kundens egen regning og risiko.

 

4. MANGLER

Køber skal straks ved varernes levering foretage en omhyggelig undersøgelse for eventuelle mangler, og er i hvert enkelt tilfælde forpligtet til, forinden varerne anvendes af køber, at udføre undersøgelser, der er egnede til at fastslå, dels om varerne er behæftede med mangler og dels om varerne kan anvendes til det af Køber tiltænkte formål. Reklamation skal ske senest 5 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Mangler ved leverede varer kan alene gøres gældende overfor Sælger, hvis køber giver skriftlig meddelelse herom til Sælger inden 24 måneder efter leveringen af varerne. Reklamation skal ske skriftligt med udførlig beskrivelse af manglen, og kopi af Sælgers faktura skal vedlægges reklamationen. Såfremt mangler ved leverede varer gøres gældende i overensstemmelse med de anførte bestemmelser, er Sælger berettiget og forpligtet til efter eget valg at foretage omlevering eller afhjælpning eller at kreditere køber for den mangelfulde vare, og køber er i så fald forpligtet til for egen regning at tilbagelevere den mangelfulde vare til Sælger. I øvrigt er Sælger alene ansvarlig for mangler, der skyldes grov uagtsomhed hos Sælger. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab hos køber. Sælgers ansvar for mangler kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaværdien af den mangelfulde vare. Købers opmærksomhed henledes på, at Sælger ikke selv udvikler og producerer den software, der anvendes i Sælgers produkter. Det er derfor alene købers eget ansvar på faglig korrekt måde at kontrollere, om der er computervirus i den pågældende software, forinden produktet anvendes, og Sælger har intet ansvar herfor.

 

5. FORCE MAJEURE M.V.

Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for hverken forsinkelse eller mangler i tilfælde af force majeure, jfr. Købelovens §24. På samme måde kan Sælger ikke holdes ansvarlig for ikke-opfyldelse, som skyldes svigtende leveringer fra Sælgers underleverandører.

 

6. PRODUKTANSVAR

Sælger er uden ansvar for skade forvoldt af et af Sælger leveret produkt (produktansvar) med mindre dette er præceptivt foreskrevet i Lov om produktansvar (nr. 371 af 7. juni 1989). Såfremt køber inkorporerer de af Sælger leverede varer i egne produkter, eller ved at anbringe sit navn, mærke eller andet kendetegn på varen udgiver sig for at være producent, skal Sælger alene være ansvarlig for produktskade, i det omfang det godtgøres, at Sælger har udvist grov uagtsomhed. Såfremt Sælger uanset 1. pkt. bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, skal køber være forpligtet til at holde Sælger skadesløs, hvis skaden kunne være undgået, såfremt køber før, under eller efter produktion af varer, hvori Sælgers produkter indgår, burde have opdaget eller forhindret skaden ved udførelse af omhyggelig kontrol. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab. Sælger og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af et af Sælger solgt produkt.

 

7. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Køber har pligt til at respektere alle immaterielle rettigheder til leverede varer, herunder patent-, varemærke-, mønster- og ophavsrettigheder og lignende rettigheder, som Sælger eller tredjemand måtte have.

 

8. Hemmeligholdelsespligt

Sælger træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse af arbejdets indhold og resultater. Samarbejdsforholdets eksistens er ikke hemmeligt, og Sælger har ret til at nævne klientens navn og projektets type i Sælgers referenceliste.

 

9. Forsikringer

Materialer, herunder komponenter, maskiner, forsøgsudstyr etc., som er stillet til rådighed af køber eller er indkøbt for kkøbers regning henstår hos Sælger for klientens regning og risiko, og skal på købers foranledning være omfattet af dennes forsikring for brand, vandskade, tyveri, hærværk etc.

 

10. Ansvarsbegrænsning

Sælger påtager sig ikke ansvar for skader eller tab, herunder drifttab, tabt fortjeneste og andet indirekte tab, som skyldes forsinkelse af arbejdet. Ligeledes er Sælger ikke ansvarlig for skader eller tab, som klienten eller klientens kunder måtte lide som følge af fejl eller mangler ved det udførte arbejde eller det leverede. Sælger er ej heller ansvarlig for skader eller tab, som skyldes brugen – såvel hos klienten som hos andre – af det leverede, eller af produkter fremstillet efter den leverede dokumentation.

 

11. Kvalitet

Medmindre andet er angivet af kunden fremstilles alle emner efter Dansk standards middel tollerancer

 

12. Lovvalg og værneting

De nordiske Almindelige Leveringsbetingelser NL 92 finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved nærværende almindelige salgs-, tilbuds- og leveringsbetingelser. Enhver tvist mellem Sælger og køber afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København, idet Sælger dog har ret til i hvert enkelt tilfælde at forlange, at tvister afgøres ved købers værneting eller ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift.

 

 

ANR Maskinværksted - v/Anders Normark

Håndværkervangen 4, 4550 Asnæs

Telefon: 21611595 - Email: anr.cnc@gmail.com